TÌM KIẾM MỘ PHẦN

Linh hồn mới qua đời

Không tìm thấy dữ liệu phù hợp.

Sắp đến ngày giỗ

image

Terexa

Trần Thị Thơ

Ngày sinh: 10/2/2011

Nơi Mất: Ngọc Long

Tạ thế ngày: 10/2/2011

image

Maria

Hoàng Thị Thu Thảo

Ngày sinh: 16/7/1970

Nơi Mất: Kẻ Tùng

Tạ thế ngày: 14/2/1973

image

Maria

Nguyễn Thị Xuân

Ngày sinh: 10/1/1976

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 10/2/1976

image

Phero

Nguyễn Hữu Hồng Phước

Ngày sinh: 13/2/2001

Nơi Mất:

Tạ thế ngày: 13/2/2001

image

Giuse - Maria

Nguyễn

Ngày sinh: 14/2/1994

Nơi Mất: Ngọc Long

Tạ thế ngày: 14/2/1994

image

Phero-Maria

vô danh

Ngày sinh: 12/2/2018

Nơi Mất: Phú Linh

Tạ thế ngày: 12/2/2018

image

Matta

Nguyễn Thị Tính(cố Toàn)

Ngày sinh: 7/7/1907

Nơi Mất: Gia Hòa

Tạ thế ngày: 9/2/2010

image

Matta

Nguyễn Thị Huệ ( Bà Cố Sáng )

Ngày sinh: 12/1/1937

Nơi Mất: Vạn Lộc

Tạ thế ngày: 10/2/2014

image

TêRêXa

Lê Thị Cự ( Bà Hà )

Ngày sinh: 8/6/1923

Nơi Mất: Phú Linh

Tạ thế ngày: 13/2/2015

image

AnNa

Nguyễn Thị Mỹ Thu

Ngày sinh: 9/7/1947

Nơi Mất: Kẻ Tùng

Tạ thế ngày: 12/2/2015

image

MaRia

Nguyễn Thị Hòa

Ngày sinh: 15/05/1955

Nơi Mất: GX Vinh Quang - BMT

Tạ thế ngày: 13/02/1978

image

MaRia

Nguyễn Thị Mỹ Châu

Ngày sinh: 12/8/1934

Nơi Mất: Đồng Cường

Tạ thế ngày: 12/2/2004

image

MaRia

Phạm Thị Kiều

Ngày sinh: 1919

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 11/2/1996

image

JB

Cao Văn Hướng

Ngày sinh: 1895

Nơi Mất: Xã Đoài

Tạ thế ngày: 10/2/1992

image

Phêrô

Hoàng Văn Tràng

Ngày sinh: 1929

Nơi Mất: Nha Trang

Tạ thế ngày: 10/2/1956

image

Phêrô

Nguyễn Văn Lai

Ngày sinh: 1916

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 14/02/1993

image

JB

Lưu Phúc

Ngày sinh: 1928

Nơi Mất: Đồng Cường

Tạ thế ngày: 10/2/1988

image

Phaolô

Trần Khắc Lâm

Ngày sinh: 7/7/1945

Nơi Mất: Ngọc Long

Tạ thế ngày: 12/2/1987

image

Gioanbaotixita

Hoàng Anh Sơn

Ngày sinh: 10/5/1951

Nơi Mất:

Tạ thế ngày: 14/2/2000

image

Gioanbaotixita

Bùi Đức Hạnh

Ngày sinh: 10/10/1951

Nơi Mất: Kẻ Tùng

Tạ thế ngày: 14/02/2000

image

Gioan Baotixita

Buì Đình Lục

Ngày sinh: 20/05/1926

Nơi Mất: Kẻ Tùng

Tạ thế ngày: 11/2/2003

image

Phêrô

Bùi Đình Quảng

Ngày sinh: 13/09/1922

Nơi Mất: Kẻ Tùng

Tạ thế ngày: 10/2/2009

image

Giuse

Nguyễn Huư Bình

Ngày sinh: 1/6/1955

Nơi Mất: Phú Linh

Tạ thế ngày: 14/02/2010

image

Gioan Baotixita

Hà Văn Danh

Ngày sinh: 6/4/1933

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 14/02/2010

image

PhaoLô

Nguyễn Đình Lượng

Ngày sinh: 29/12/1942

Nơi Mất: Gia Hòa

Tạ thế ngày: 13/02/2011

image

Phêrô

Lê Ninh

Ngày sinh: 1/1/1954

Nơi Mất: Phú Linh

Tạ thế ngày: 14/02/2015

image

Antôn

Nguyễn Tiến Dũng

Ngày sinh: 22/01/1950

Nơi Mất: Ngọc Long

Tạ thế ngày: 9/2/2017

image

Phêrô

Nguyễn Lĩnh

Ngày sinh: 20/05/1924

Nơi Mất: Giáo Họ Mỹ Dụ - Vinh Đức

Tạ thế ngày: 12/2/2020