TÌM KIẾM MỘ PHẦN

Linh hồn mới qua đời

Không tìm thấy dữ liệu phù hợp.

Sắp đến ngày giỗ

image

Terexa

Nguyễn Anh Chi

Ngày sinh: 3/10/1980

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 3/10/1990

image

Terexa

Phạm Ý Nhi

Ngày sinh:

Nơi Mất: Đồng Cường

Tạ thế ngày: 4/10/2001

image

Catarina

Trần Thị Thanh Dung

Ngày sinh: 5/8/1982

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 5/10/1982

image

Terexa

Bùi Lê Anh Thư

Ngày sinh: 20/9/2011

Nơi Mất: Kẻ Tùng

Tạ thế ngày: 1/10/2012

image

JB

Nguyễn Mạnh Cường

Ngày sinh: 17/9/1957

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 3/10/1957

image

Giuse

Nguyễn Minh Anh

Ngày sinh: 2/10/1992

Nơi Mất: Phú Linh

Tạ thế ngày: 2/10/1992

image

TêRêXa

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Ngày sinh: 1/10/1986

Nơi Mất: Đồng Cường

Tạ thế ngày: 4/10/2012

image

AnNa

Nguyễn Thị Tẻo ( Bà Cố Phin )

Ngày sinh: 1932

Nơi Mất: Hậu Hòa

Tạ thế ngày: 5/10/2014

image

AnNa

Nguyễn Thị Hoa ( Bà Vân )

Ngày sinh: 1/1/1940

Nơi Mất: Tam Đa

Tạ thế ngày: 1/10/2017

image

AnNa

Nguyễn Thị Mỹ Dung(bà Dũng)

Ngày sinh: 2/1/1952

Nơi Mất: Ngọc Long

Tạ thế ngày: 5/10/2004

image

MaRia

Nguyễn Thị Huệ

Ngày sinh: 15/10/1913

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 4/10/2004

image

AnNa

Trần Thị Biên

Ngày sinh: 1944

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 5/10/2007

image

AnNa

Lê Thị Khang

Ngày sinh: 1952

Nơi Mất: Phú Linh

Tạ thế ngày: 3/10/2006

image

MaRia

Nguyễn Thị Lan

Ngày sinh: 1935

Nơi Mất: Ngọc Long

Tạ thế ngày: 5/10/1998

image

Anna

Nguyễn Thị Bốn(bà Cụ Minh)

Ngày sinh: 1877

Nơi Mất: Giáo họ Mỹ Dụ - Vinh Đức

Tạ thế ngày: 3/10/1981

image

Phêrô

Hồ Thế

Ngày sinh: 1880

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 4/10/1981

image

JB

Hoàng Anh Linh

Ngày sinh: 8/5/1953

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 1/10/1984

image

Phaolô

Trương Văn Thông

Ngày sinh: 10/8/1952

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 2/10/1995

image

Phaolô

Nguyễn Hoàng

Ngày sinh: 1905

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 2/10/1981

image

JB

Nguyễn Đình Thông

Ngày sinh: 12/8/1936

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 4/10/1991

image

Phaolô

Lưu Thanh

Ngày sinh: 1919

Nơi Mất: Vạn Lộc

Tạ thế ngày: 1/10/1995

image

AnTôn

Nguyễn Văn Bình

Ngày sinh: 1/2/1955

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 30/09/1970

image

GioanBaotixita

Nguyễn Dương

Ngày sinh: 2/10/1950

Nơi Mất: Ngọc Long

Tạ thế ngày: 5/10/1998

image

Phêrô

Nguyễn Cẩn

Ngày sinh: 12/7/1925

Nơi Mất:

Tạ thế ngày: 4/10/2001

image

Phêrô

Lê Văn Túy

Ngày sinh: 1905

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 30/09/1957

image

JB

Bùi Đình Phước

Ngày sinh: 1940

Nơi Mất: Kẻ Tùng

Tạ thế ngày: 30/09/2013

image

Antôn

Nguyễn Hoàng Công Minh

Ngày sinh: 21/03/1985

Nơi Mất: Đồng Cường

Tạ thế ngày: 2/10/2013

image

PhêRô

Nguyễn Văn Sự

Ngày sinh: 6/6/1945

Nơi Mất: Giáo Họ Vạn Lộc - Vinh Đức

Tạ thế ngày: 30/09/2019

image

Phêrô

Nguyễn Bảo Huyến

Ngày sinh: 22/06/1972

Nơi Mất:

Tạ thế ngày: 3/10/2018