TÌM KIẾM MỘ PHẦN

Linh hồn mới qua đời

Không tìm thấy dữ liệu phù hợp.

Sắp đến ngày giỗ

image

Gioan Baotixita

Mai Xuân Hồng

Ngày sinh: 26/12/1977

Nơi Mất: Vạn Lộc

Tạ thế ngày: 04/03/2021

image

Maria

Nguyễn Hoài Quyên

Ngày sinh: 5/5/1999

Nơi Mất: Bắc Vĩnh

Tạ thế ngày: 2/3/2021

image

Maria

Đậu Thị Thanh

Ngày sinh: 3/3/1978

Nơi Mất: Tam Đa

Tạ thế ngày: 3/3/1978

image

Terexa

Nguyễn Thị Hoa

Ngày sinh: 1/2/1989

Nơi Mất: Công Chính

Tạ thế ngày: 1/3/1994

image

Agustino

Nguyễn Văn Kỳ

Ngày sinh: 6/7/1957

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 2/3/1973

image

Phaolo

Nguyễn Đức Đại

Ngày sinh: 2/6/1966

Nơi Mất: Kẻ Tùng - Vinh Đức

Tạ thế ngày: 2/3/1967

image

Giuse

Nguyễn Hoàng

Ngày sinh: 4/3/2011

Nơi Mất: Ngọc Long

Tạ thế ngày: 4/3/2011

image

Phero

Trần Quang Thiên

Ngày sinh: 1/3/1994

Nơi Mất: Xuân Phong

Tạ thế ngày: 1/3/1994

image

Phero

Trần Quang Quốc

Ngày sinh: 1/3/1994

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 1/3/1994

image

Augustino - Terexa

vô danh

Ngày sinh: 3/3/2019

Nơi Mất: Ngọc Long

Tạ thế ngày: 3/3/2019

image

Phê Rô

Hà Nguyễn Hoàng Thuận

Ngày sinh: 1/3/2015

Nơi Mất:

Tạ thế ngày: 1/3/2015

image

MaRia

Lê Tấn Gia Ly

Ngày sinh: 3/4/1997

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 4/3/2010

image

AnNa

Nguyễn Thị Đào

Ngày sinh: 1924

Nơi Mất: Xã Đoài

Tạ thế ngày: 4/3/2014

image

TêRêXa

Nguyễn Nữ Quỳnh Anh

Ngày sinh: 27/10/1997

Nơi Mất: Gia Hòa

Tạ thế ngày: 2/3/2015

image

MaRia

Nguyễn Thị Vành

Ngày sinh: 1921

Nơi Mất: Phú Linh

Tạ thế ngày: 4/3/2005

image

TêRêXa

Nguyễn Thị Kính(bà Định)

Ngày sinh: 1936

Nơi Mất: Đồng Cường

Tạ thế ngày: 28/02/2006

image

MaRia

Nguyễn Thị Liêu(Bà Tiếu)

Ngày sinh: 12/8/1909

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 2/3/1963

image

An Na

Nguyễn Thị Phương Hồng

Ngày sinh: 11/4/1969

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 4/3/1991

image

AnNa

Nguyễn Thị Thiềng

Ngày sinh: 1914

Nơi Mất: Gia Hòa

Tạ thế ngày: 1/3/1999

image

Anna

Nguyễn Thị Yêm

Ngày sinh: 1909

Nơi Mất: GX Vinh Đức

Tạ thế ngày: 28/02/1976

image

Phêrô

Nguyễn Trọng Chấn

Ngày sinh: 16/9/1914

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 1/3/1992

image

Giuse

Nguyễn Quảng

Ngày sinh: 1913

Nơi Mất:

Tạ thế ngày: 1/3/1975

image

Đa Linh

Nguyễn Văn Đình

Ngày sinh: 1925

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 3/3/1973

image

Micae

Nguyễn Duyệt

Ngày sinh: 1895

Nơi Mất: Kẻ Tùng

Tạ thế ngày: 2/3/1968

image

Gioan Baotixita

Nguyễn Thưởng

Ngày sinh: 1907

Nơi Mất: Giáo Xứ Thánh Tâm - BMT

Tạ thế ngày: 2/3/1974

image

Gioan Baotixita

Cao Văn Phương

Ngày sinh: 16/09/1927

Nơi Mất: Xã Đoài

Tạ thế ngày: 4/3/2010

image

AnTôn

Nguyễn Văn Sáng

Ngày sinh: 18/02/1930

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 28/02/2011

image

Phêrô

Nguyễn Ngọc Thành

Ngày sinh: 12/4/1962

Nơi Mất: Giáo Họ Ngọc Long - Vinh Đức

Tạ thế ngày: 1/3/2020

image

Giuse

Nguyễn Đinh

Ngày sinh: 10/9/1934

Nơi Mất:

Tạ thế ngày: 3/3/2019