TÌM KIẾM MỘ PHẦN

Linh hồn mới qua đời

Không tìm thấy dữ liệu phù hợp.

Sắp đến ngày giỗ

image

Terexa

Nguyễn Thị Phượng

Ngày sinh: 5/7/1952

Nơi Mất: Đồng Cường

Tạ thế ngày: 3/6/1965

image

Terexa

Nguyễn Thị Hồng Thê

Ngày sinh: 9/7/1974

Nơi Mất:

Tạ thế ngày: 30/5/1977

image

Terexa

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Ngày sinh: 1/6/2004

Nơi Mất: Hồ Chí Minh

Tạ thế ngày: 1/6/2004

image

Maria

Đinh T. Thu Uyên

Ngày sinh: 7/5/2002

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 31/5/2002

image

Anna

Trần Thị Tuyết

Ngày sinh: 1/6/2003

Nơi Mất: Phú Linh

Tạ thế ngày: 1/6/2003

image

Phaolo

Phan Hiên Linh

Ngày sinh: 24/5/1980

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 3/6/1989

image

Maria

Lưu Thị Lan

Ngày sinh: 30/12/1958

Nơi Mất: Vạn Lộc

Tạ thế ngày: 1/6/1959

image

Phero

Lê Đức Ngọc Tú

Ngày sinh: 19/4/1992

Nơi Mất: Đồng Cường - Vinh Đức

Tạ thế ngày: 29/5/1992

image

Phaolo

Phan Hiến Linh

Ngày sinh: 24/6/1980

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 3/6/1980

image

Gioan Kim

Mồ côi

Ngày sinh: 1/6/2008

Nơi Mất:

Tạ thế ngày: 1/6/2008

image

Phero

Phan Bình An

Ngày sinh: 30/5/2010

Nơi Mất: Hậu Hòa

Tạ thế ngày: 30/5/2010

image

JB

Lưu Q.Minh Linh

Ngày sinh: 1/6/1991

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 2/6/1991

image

Phero

Nguyễn Trung Dũng

Ngày sinh: 31/5/1984

Nơi Mất: Tam Đa

Tạ thế ngày: 31/5/1984

image

Phanxicoxavie

Nguyễn Hoàng Bảo Hân

Ngày sinh: 31/5/2012

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 31/5/2012

image

An Tôn

Trần Trí Huấn

Ngày sinh: 30/4/1975

Nơi Mất:

Tạ thế ngày: 30/5/1975

image

Tô Ma Thiện

Nguyễn Hải Lộc

Ngày sinh: 7/10/1998

Nơi Mất:

Tạ thế ngày: 2/6/1999

image

Phê Rô

Nguyễn Đình Đài

Ngày sinh: 12/2/1935

Nơi Mất:

Tạ thế ngày: 30/5/1947

image

Phê rô

Trương Thanh Long

Ngày sinh: 29/4/1995

Nơi Mất:

Tạ thế ngày: 3/6/2004

image

MaRia

Phạm Thị Lệ Hoa

Ngày sinh: 12/7/1969

Nơi Mất: Cầu Rầm

Tạ thế ngày: 1/6/2004

image

MaRia

Lê Thị Liễu

Ngày sinh: 12/05/1898

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 3/6/1994

image

Mattha

Nguyễn Thị Tư

Ngày sinh: 1881

Nơi Mất: Gia Hòa

Tạ thế ngày: 1/6/1986

image

MaRia

Nguyễn Thị Văn

Ngày sinh: 8/4/1921

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 1/6/1982

image

Maria

Nguyễn Thị Hòe

Ngày sinh: 5/4/1934

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 3/6/1970

image

Anna

Nguyễn Thị Quang

Ngày sinh: 1932

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 2/6/1986

image

Anna

Nguyễn Thị Đệ

Ngày sinh: 20/05/1937

Nơi Mất: Ngọc Long - GX Vinh Đức

Tạ thế ngày: 30/05/1988

image

Anna

Phùng Thị Phước

Ngày sinh: 07/04/1887

Nơi Mất: Giáo Xứ Vinh Đức

Tạ thế ngày: 3/6/1982

image

Maria

Nguyễn Thị Đích(bà cố Phước)

Ngày sinh: 1887

Nơi Mất: Giáo Xứ Vinh Đức

Tạ thế ngày: 31/05/1970

image

JB

Nguyễn Minh Trí

Ngày sinh: 15/10/1950

Nơi Mất: Ngọc Long

Tạ thế ngày: 31/05/1965

image

Phêrô

Nguyễn Liêm

Ngày sinh: 16/05/1951

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 29/05/1972

image

JB

Bùi Trương

Ngày sinh: 1891

Nơi Mất: Kẻ Tùng

Tạ thế ngày: 29/05/1969

image

JB

Nguyễn Kim Trọng

Ngày sinh: 1942

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 1/6/1981

image

JB

Nguyễn Mạnh Bân

Ngày sinh: 15/08/1941

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 30/05/1991

image

Giuse

Võ Cao Thắng

Ngày sinh: 20/02/1951

Nơi Mất: Đồng Cường

Tạ thế ngày: 2/6/1971

image

Phêrô

Nguyễn Hóa

Ngày sinh: 1925

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 3/6/1970

image

Gioan Baotixita

Đinh Cát

Ngày sinh: 15/04/1927

Nơi Mất: Đồng Cường

Tạ thế ngày: 3/6/2005

image

Gioan

Trần Khắc Thể

Ngày sinh: 1933

Nơi Mất: Ngọc Long

Tạ thế ngày: 3/6/1992

image

PhaoLô

Trần Văn Chiến

Ngày sinh: 19/12/1942

Nơi Mất: Vạn Lộc

Tạ thế ngày: 3/6/2011

image

Phaolô

Nguyễn Hoàng Dương

Ngày sinh: 26/05/2007

Nơi Mất: Gia Hòa

Tạ thế ngày: 31/05/2017

image

Phaolô

Nguyễn Văn Minh

Ngày sinh: 2/8/1934

Nơi Mất: Gia Hòa

Tạ thế ngày: 31/05/2013

image

Phêrô

Nguyễn Quang Minh

Ngày sinh: 17/02/2005

Nơi Mất:

Tạ thế ngày: 3/6/2019