TÌM KIẾM MỘ PHẦN

Linh hồn mới qua đời

Không tìm thấy dữ liệu phù hợp.

Sắp đến ngày giỗ

image

Maria

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Ngày sinh: 11/1/1973

Nơi Mất: Đồng Cường

Tạ thế ngày: 21/6/1979

image

Terexa

Hồ Bảo Hân

Ngày sinh: 31/5/2010

Nơi Mất: Gia Hòa

Tạ thế ngày: 23/6/2010

image

Phaolo

Nguyễn Duy Linh

Ngày sinh: 20/6/1996

Nơi Mất: Ngọc Long

Tạ thế ngày: 20/6/1996

image

Maria FX

Mồ côi

Ngày sinh: 23/6/2014

Nơi Mất:

Tạ thế ngày: 23/6/2014

image

Phaolo

Võ Tường Nam

Ngày sinh: 12/8/1977

Nơi Mất: Ngọc Long

Tạ thế ngày: 23/6/1979

image

JB

Nguyễn Xuân Liên

Ngày sinh: 10/3/1976

Nơi Mất: Vạn Lộc

Tạ thế ngày: 20/6/1982

image

Anton

Nguyễn Thiên Ân

Ngày sinh: 20/6/1987

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 20/6/1987

image

Antôn

Lữ Văn Ninh

Ngày sinh: 14/6/2011

Nơi Mất: Ngọc Long

Tạ thế ngày: 24/6/2011

image

Gioan - Maria

vô danh

Ngày sinh: 24/6/2017

Nơi Mất: Tam Đa

Tạ thế ngày: 24/6/2017

image

Phê rô

Trần Quốc Linh

Ngày sinh: 21/6/2013

Nơi Mất:

Tạ thế ngày: 21/6/2013

image

Giu Se

Phạm Minh Tuấn

Ngày sinh: 16/6/2019

Nơi Mất:

Tạ thế ngày: 21/6/2019

image

MaRia Mađalêna

Lý Mỹ Hoàng

Ngày sinh: 28/02/1957

Nơi Mất: Bắc Vĩnh

Tạ thế ngày: 20/06/2008

image

AnNa

Đậu Thị Lai ( Bà Cố Đô )

Ngày sinh: 30/04/1915

Nơi Mất: Tam Đa

Tạ thế ngày: 24/06/2012

image

MaRia MaĐaLêNa

Nguyễn Thị Chín ( Bà Linh )

Ngày sinh: 6/10/1931

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 22/06/2013

image

AnNa

Bạch Thị Cảnh ( Bà Minh )

Ngày sinh: 1928

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 23/06/2014

image

AnNa

Trần Thị Nhân

Ngày sinh: 3/7/1937

Nơi Mất: Cầu Rầm

Tạ thế ngày: 24/06/2020

image

MaRia

Nguyễn Thị Thận ( Bà Luân )

Ngày sinh: 1930

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 23/6/2015

image

AnNa

Lê Thị Cúc

Ngày sinh: 1936

Nơi Mất: Phú Linh

Tạ thế ngày: 23/6/2017

image

MaRia

Trần Thị Trứ

Ngày sinh: 1905

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 24/06/1994

image

MaRia

Bùi Thị Loan

Ngày sinh: 1881

Nơi Mất: Kẻ Tùng

Tạ thế ngày: 22/06/1987

image

TêRêSa

Lê Thị Bích Liên

Ngày sinh: 28/11/1977

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 23/06/1993

image

Têrexa

Vũ Thị Lành

Ngày sinh: 1952

Nơi Mất: Ngọc Long - GX Vinh Đức

Tạ thế ngày: 25/06/1980

image

Anna

Nguyễn Văn Trường nhủ danh Nguyễn Thị Tám

Ngày sinh: 1908

Nơi Mất: Giáo họ Mỹ Dụ - Vinh Đức

Tạ thế ngày: 21/06/1986

image

Maria

Nguyễn Thị Điều

Ngày sinh: 1904

Nơi Mất: Giáo họ Kẻ Tùng - Vinh Đức

Tạ thế ngày: 20/06/1979

image

Anna

Nguyễn Thị Hội

Ngày sinh: 20/05/1884

Nơi Mất: GX Vinh Đức

Tạ thế ngày: 20/06/1977

image

bê nê đic tô

Bùi Đình Tuân

Ngày sinh: 15/08/1953

Nơi Mất: Kẻ Tùng

Tạ thế ngày: 22/06/1986

image

Gioan Kim

Nguyễn Văn Toản

Ngày sinh: 1930

Nơi Mất: Cầu Rầm

Tạ thế ngày: 25/06/1985

image

Phêrô

Lê Hùng

Ngày sinh: 1914

Nơi Mất: Phú Linh

Tạ thế ngày: 20/06/1986

image

Giuse

Võ Đình Trọng

Ngày sinh: 25/07/1898

Nơi Mất: Đồng Cường

Tạ thế ngày: 24/06/1970

image

Phêrô

Nguyễn Trung Linh

Ngày sinh: 20/06/1945

Nơi Mất: Mỹ Dụ

Tạ thế ngày: 24/06/1980

image

Phaolô

Nguyễn Văn Đạt

Ngày sinh: 1901

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 23/6/1991

image

JB

Lày Chăng Foong

Ngày sinh: 1889

Nơi Mất: Vinh Đức

Tạ thế ngày: 22/06/1964

image

Giuse

Phạm Tín

Ngày sinh: 15/07/1920

Nơi Mất: Đồng Cường

Tạ thế ngày: 23/06/1997

image

Phêrô

Nguyễn Văn Đại

Ngày sinh: 1926

Nơi Mất: Phú Linh

Tạ thế ngày: 21/6/2004

image

PhaoLô

Phạm Văn Hà

Ngày sinh: 12/8/1925

Nơi Mất: Bố Sơn

Tạ thế ngày: 25/06/2006

image

Giuse

Lê Văn Cương

Ngày sinh: 15/01/1962

Nơi Mất:

Tạ thế ngày: 22/06/2019

image

Gioan B.T.X.ta

Nguyễn Văn Quan

Ngày sinh: 6/5/1980

Nơi Mất:

Tạ thế ngày: 23/06/2018